Moxie | 1G Live Resin Badder | Sour Gelato

Moxie | 1G Live Resin Badder | Sour Gelato

Regular price
$36.32
Sale price
$36.32

THC: 88 %

Hybrid